POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE COLEXIO PROFESIONAL DE DELINEANTES E TÉCNICOS SUPERIORES PROXECTISTAS DE PONTEVEDRA

1.- COLEXIO PROFESIONAL DE DELINEANTES E TÉCNICOS SUPERIORES PROXECTISTAS DE PONTEVEDRA, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da propiedade da información e de comercio electrónico, infórmalle que: – A súa denominación social é COLEXIO PROFESIONAL DE DELINEANTES E TÉCNICOS SUPERIORES PROXECTISTAS DE PONTEVEDRA – O seu CIF/NIF é G36626406 – O seu teléfono de contacto é 986294293 – O seu domicilio ubícase na Rúa Conde Torrecedeira 40, Entresollado, 36202 Vigo (Pontevedra) – E dispón do seguinte enderezo de correo electrónico de contacto: info@delineantesvigo.com

2.- Asimesmo, o Colexio adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.

3.- O Colexio implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información recabada a través da súa páxina Web www.delineantesvigo.com 4.- A información obtida dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.delineantesvigo.com, será rexistrada nun ficheiro automatizado, propiedade do Colexio, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

5.- A finalidade da recollida e tratamento de datos será a de poder atender as consultas e solicitudes recibidas nos formularios existentes no sitio Web, así como o envio de comunicacións informativas sempre relacionadas co Colexio.

6.- A cumprimentación dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización de outros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.delineantesvigo.com, implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte do Colexio, coas finalidades expresadas no apartado 5.

7.- Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, de acordo co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exericio de aqueles dereitos que desexe, ao COLEXIO PROFESIONAL DE DELINEANTES E TÉCNICOS SUPERIORES PROXECTISTAS DE PONTEVEDRA, Rúa Conde Torrecedeira 40, Entresollado -36202 Vigo (Pontevedra). Este servizo non terá ningún coste para o solicitante.

8.- Cando un usuario accede á páxina web do Colexio pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión…, que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquera outro dato de carácter personal tipo nome, enderezo, teléfono, correo electrónico… que non poida ser recabado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio Web, non estará dispoñible para a entidade se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.

9.- O Colexio resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa web ou na configuración e presentación desta.

10.- O Colexio non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio Web ou no seu contido, nin que este se atope actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou subsanalos.

11.- O Colexio non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos amosados na conexión a enlaces de terceiros aos que se fai referencia na web.

12.- A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial do Colexio, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web coma o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

13.- O Colexio non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema infórmatico do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contados de www.delineantesvigo.com, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

‘Volver Arriba’